Elektroninių paslaugų teikimo
taisyklės§ 1

Bendrosios nuostatos

 

 1. Remdamasi 2002 m. liepos 18 d. Elektroninių paslaugų teikimo įstatymo 8 str. 1 d. 1 p. (2002 m. Žin. Nr 144, 1204 poz., su vėl. pak.), bendrovė „Norgips Sp. z o. o.“ šiuo nustato Elektroninių paslaugų teikimo taisykles.
 2. Šiose taisyklėse (toliau vadinamose „Taisyklėmis”) nustatyta:
  1. teikiamų elektroninių paslaugų rūšis ir apimtis;
  2. elektroninių paslaugų teikimo sąlygos;
  3. elektroninių paslaugų teikimo sutarčių sudarymo ir nutraukimo sąlygos;
  4. reklamacijų dėl elektroninių paslaugų teikimo nagrinėjimo tvarka.

§ 2
Apibrėžimai

Šiose taisyklėse vartojamos sąvokos turės tokią reikšmę:

 1. Paslaugos teikėjas – Norgips Sp. z o. o., buveinės adresas: 02-634 Warszawa, ul. Racławicka 93, įregistruota Varšuvos m. apylinkės teismo Varšuvoje Verslo įmonių (Verslininkų) registre, Nacionalinio teismų registro XIII įmonių registro tvarkymo skyriuje, numeriu 0000529680, mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris (NIP) 522-27-02366
 2. Paslaugos gavėjas – bet kas, kas naudojasi paslaugomis arba kitokiu, teisėtu būdu naudojasi Paslaugų teikėjo suteikiamais interneto puslapiais, ypač servisu
 3. servisas – interneto puslapių sistema, suteikiama šiose interneto svetainėse:
  http://www.norgips.pl/, https://www.e.norgips.pl/, https://www.e.norgips.pl/logistyka/, sudaranti statinių ir dinaminių dokumentų rinkinį su grafiniais failais, skriptais ir kitais rinkinio elementais, tarpusavyje susieta paslaugos
 4. santykiais – elektroninės paslaugos
 5. elektroninių paslaugų teikimas – paslaugų teikimas nenaudojant puslapių (per atstumą), perduodant duomenis individualiu Paslaugos gavėjo reikalavimu, juos siunčiant ir gaunant elektroninio duomenų tvarkymo įrenginiais, įskaitant skaitmeninį suspaudimą, ir saugant duomenis, kurie yra siunčiami, gaunami ar skleidžiami telekomunikacijos tinklo pagalba, 2004 m. liepos 16 d. Telekomunikacijų įstatyme numatyta tvarka
 6. ryšio ir informacijos sistema – tarpusavyje dirbančios kompiuterinės įrangos ir programinės įrangos sistema, užtikrinanti duomenų tvarkymą ir saugojimą, taip pat siuntimą ir gavimą telekomunikacijų tinklais, naudojant tinklui būdingą galutinį įrenginį, apibrėžtą 2004 m. liepos 16 d. Telekomunikacijų įstatyme
 7. elektroninės komunikacijos priemonės – techniniai sprendimai, įskaitant ryšio ir informacijos įrenginius ir su jais dirbančius programinius įrenginius, kurie užtikrina galimybę individualiai susisiekti per atstumą, naudojant duomenų skleidimą tarp skirtingų ryšio ir informacijos sistemų, ypač elektroninis paštas
 8. elektroninio pašto adresas – ryšio ir informacijos sistema, kuri suteikia galimybę susisiekti elektroninėmis komunikacijos priemonėmis, ypač elektroniniu paštu
 9. verslo informacija – bet kokia informacija, tiesiogiai arba netiesiogiai skirta reklamuoti prekes, paslaugas arba Paslaugos teikėjo įvaizdį, išskyrus informaciją, kuri suteikia galimybę susisiekti elektroninėmis komunikacijos priemonėmis su atitinkamu asmeniu, ir informaciją apie prekes ir paslaugas, neskirtą Paslaugos teikėjo norimam komerciniam rezultatui pasiekti.

§ 3
Elektroninių paslaugų rūšis ir apimtis
 1. Kiekvienas Paslaugos gavėjas privalo laikytis Taisyklių nuostatų nuo tada, kai pradeda atlikti veiksmus, siekdamas pasinaudoti šia paslauga. Išsamias paslaugų teikimo taisykles gali reglamentuoti atskiros, atitinkamuose serviso puslapiuose skelbiamos taisyklės.
 2. Paslaugos teikėjas servise teikia šias elektronines paslaugas:
  1. informacines paslaugas
  2. komunikacines paslaugas
  3. Paslaugos teikėjo siūlomų gaminių pardavimo arba prekių gabenimo organizavimo paslaugas.
 3. Informacinės paslaugos – kai individualiu Paslaugos gavėjo reikalavimu suteikiama servise skelbiama informacija, rodant atitinkamu URL adresu esantį puslapį, kuriame yra individualus Paslaugos gavėjo reikalavimas, informaciniai duomenys, arba kai gaunama komercinė informacija apie Paslaugos teikėjo siūlomus produktus ir teikiamas paslaugas. Išskiriamos ypač šios informacinės paslaugos:
  1. paslaugos, kai Paslaugos gavėjas gauna bendrą informaciją apie Paslaugos teikėją ir jo veiklos profilį, Paslaugos teikėjo siūlomus gaminius ir paslaugas, taip pat informaciją apie mokymus, spaudos straipsnius, laisvas darbo vietas, kontaktinius duomenis;
  2. paslaugos, kai Paslaugos gavėjas gali gauti iš Paslaugos teikėjo techninius dokumentus, gaminių ir sistemų lapus, mokymų vaizdo įrašus ir kitus failus, kuriuos gali parsisiųsti;
  3. paslaugos, kai Paslaugos gavėjas gauna prieigą prie informacijos apie pateiktos reklamacijos būklę;
  4. paslaugos, kai Paslaugos gavėjas gali naudotis skaičiuoklėmis, pavyzdžiais ir kitais simuliatoriais.
 4. Komunikacinės paslaugos – kai individualiu Paslaugos gavėju reikalavimu suteikiama galimybė susisiekti su atitinkamu Paslaugos teikėjo skyriumi arba asmenimis. Ypač išskiriamos šios komunikacinės paslaugos, kai Paslaugos teikėjas ir Paslaugos gavėjas perduoda vienas kitam su verslo bendradarbiavimu susijusią informaciją.
 5. Paslaugos teikėjo siūlomų produktų pardavimo arba prekių gabenimo organizavimo paslaugos – kai Paslaugos gavėjui suteikiama galimybė užsakyti Paslaugos teikėjo siūlomus produktus ir
  paslaugas, taip pat tarpininkaujama, Paslaugos gavėjui ir Paslaugos teikėjui sudarant prekių gabenimo Paslaugos teikėjo klientams sandorius. 6. Naudojimąsi 3–5 d. išvardytomis paslaugomis užtikrina specializuotos kortelės, esančios serviso www puslapiuose. Naudotis kai kuriomis paslaugomis, ypač Paslaugos teikėjo siūlomų produktų pardavimo arba prekių gabenimo organizavimo paslaugomis, galima tik Paslaugos gavėjui prisiregistravus ir prisijungus.

§ 4
Elektroninių paslaugų teikimo sąlygos
 1. Techniniai reikalavimai naudojimuisi servisu yra šie:
  1. prisijungimas prie interneto tinklo,
  2. interneto naršyklė, kuri kompiuterio ekrane rodo hipertekstinius dokumentus (HTML), susietus internete per internetinę www paslaugą.
 2. Norėdamas tinkamai naudotis paslaugomis, Paslaugos gavėjas privalo disponuoti kompiuterine įranga ir programine įranga, atitinkančia bent šiuos reikalavimus:
  1. naršyklės „Internet Explorer“ versija ne senesnė nei 6.0. arba „Firefox“ versija ne senesnė nei 2.0.
  2. monitoriaus skiriamoji geba ne mažesnė nei 1024x768
  3. įjungti slapukai ir „Java Script“
 3. Jei Paslaugos gavėjas naudoja kompiuterinę ar programinę įrangą, kuri neatitinka 1–2 d. išvardytų reikalavimų, Paslaugos teikėjas negarantuoja, kad servisas veiks tinkamai, ir įspėja, kad tai gali turėti neigiamą įtaką teikiamų paslaugų kokybei.
 4. Paslaugos gavėjui draudžiama teikti neteisėtus turinius, taip pat atlikti tokius veiksmus, kurie gali sutrikdyti ar pažeisti serviso veikimą. Paslaugos gavėjui davus pranešimą ar patikimą informaciją apie neteisėtą saugomų duomenų, kuriuos pateikė Paslaugos gavėjas, pobūdį, Paslaugos teikėjas gali neleisti tuos duomenis naudoti. Paslaugos teikėjas neatsako prieš Paslaugos gavėją už žalas, kurių atsirado dėl draudimo naudoti neteisėto pobūdžio duomenis.
 5. Paslaugos gavėjas gali naudotis paslaugomis anonimiškai arba naudodamas slapyvardį, nebent atitinkamai paslaugai gauti reikalaujama pateikti asmens duomenis. Tačiau neteisėto naudojimosi paslaugomis atvejais (t. y. ne pagal Taisykles, galiojančius teisės aktus ar Paslaugos teikėjo ir Paslaugos gavėjo pasirašytas sutartis) Paslaugos teikėjas turi teisę tvarkyti Paslaugos gavėjo asmens duomenis tokia apimtimi, kokia tai bus reikalinga Paslaugos gavėjo atsakomybei nustatyti. Paslaugos teikėjas praneš Paslaugos gavėjui apie neleidžiamus veiksmus ir pareikalaus juos nedelsiant nutraukti, taip pat informuos apie asmens duomenų tvarkymą anksčiau minėtais tikslais.
 6. Paslaugos teikėjui paskleidus duomenis, jis neatsako už duomenų perdavimą šiais atvejais: jei duomenų perdavimas nėra jo inicijuotas, jei nepasirinktas gavėjas, jei paskleisti duomenys nepašalinti ir nepakeisti. Paslaugos teikėjas neatsako ir už automatinį ir trumpalaikį tarpinį perduodamų duomenų saugojimą, jei tai daroma vien tik perdavimui atlikti ir duomenys yra saugomi ne ilgiau, nei to reikia įprastam duomenų perdavimui atlikti.
 7. Jei duomenys saugomi netiesiogiai, siekiant paspartinti kitą prieigą prie jų Paslaugos gavėjo reikalavimu, Paslaugos teikėjas neatsako šiais atvejais:
  1. nešalina ir nekeičia duomenų;
  2. naudojasi pripažintomis ir paprastai tokioje veikloje taikomomis kompiuterinėmis technikomis, nustatančiomis techninius prieigos prie duomenų ir jų atnaujinimo parametrus;
  3. netrikdo naudojimosi kompiuterinėmis technikomis, pripažintomis ir taikomomis paprastai tokioje veikloje renkant informaciją apie surinktų duomenų naudojimą.

§ 5
Slapukų politika
 1. Naudojantis servisu yra sutinkama, kad slapukai būtų įdiegti Paslaugos gavėjo galutiniame įrenginyje ir Paslaugos teikėjas naudotų slapukus pagal toliau išvardytas nuostatas. Sutikimas yra suteikiamas, atlikus interneto naršyklėje atitinkamus nustatymus. Jei Paslaugos gavėjas nesutinka su tuo, kad Paslaugos teikėjas naudotų slapukus, jis turi atitinkamai pakeisti savo naršyklės nustatymus arba nebesinaudoti servisu.
 2. Slapukai – tai nedideli failai, įrašomi ir saugomi Paslaugos gavėjo kompiuteryje, planšetėje arba išmaniajame telefone
  , jam lankantis skirtingose interneto svetainėse. Slapukuose paprastai išsaugomas interneto svetainės, iš kurios jie yra kilę, pavadinimas, jų trukmė ir atsitiktinai sugeneruotas unikalus numeris, skirtas identifikuoti naršyklę, iš kurios prisijungiama prie interneto
  svetainės.
 3. Paslaugos teikėjui suteikiant serviso turinį, naudojami slapukai, t. y. informacija, kurią serveriai įrašo Paslaugos gavėjo galutiniame įrenginyje, kurią serveriai gali nuskaityti kiekvieną kartą, kai tik yra prisijungiama prie šio galutinio įrenginio, gali būti naudojamos ir kitos, panašias funkcijas atliekančias arba tapačios slapukams technologijos. Šios nuostatos dėl slapukų yra atitinkamai taikomos ir kitoms, panašioms serviso taikomoms technologijoms.
 4. Slapukai naudojami siekiant:
  1. priderinti serviso puslapių turinį prie Paslaugos gavėjo pomėgių ir optimizuoti interneto svetainių naudojimą; ypač šie failai gali atpažinti interneto serviso vartotojo įrenginį ir atitinkamai parodyti interneto svetainę, priderintą prie jo individualių poreikių
  2. kurti statistikas, kurios padeda suprasti, kaip serviso vartotojai naudojasi interneto puslapiais – taip galima tobulinti jų struktūras ir turinį
  3. išlaikyti Paslaugos gavėjo sesiją (prisijungus) – Paslaugos gavėjui nereikia kiekviename išvestiniame serviso puslapyje iš naujo rašyti prisijungimo vardo ir slaptažodžio
  4. tiekti Paslaugos gavėjui reklamos turinius, labiau priderintus prie jo interesų
 5. Servise gali būti naudojami šie slapukai:
  1. „būtinieji” slapukai – kurie suteikia galimybę naudotis servise siūlomomis paslaugomis, pvz., tikrinamieji slapukai yra naudojami paslaugoms, kurios servise turi būti patikrintos
  2. slapukai, skirti užtikrinti saugumą – naudojami, pvz., siekiant nustatyti servise piktnaudžiavimą teisėmis
  3. slapukai, kurie suteikia galimybę rinkti informaciją apie tai, kaip naudojamasi servisu
  4. funkciniai slapukai – kurie padeda įsiminti Paslaugos gavėjo pasirinktus nustatymus ir suasmeninti Paslaugos gavėjo sąsają, pvz., renkantis kalbą ar regioną, iš kurio yra kilęs Paslaugos gavėjas, šrifto dydį, interneto svetainės išvaizdą ir t. t.
 6. Daugeliu atvejų interneto svetainių naršymui skirta programinė įranga (interneto naršyklė) atsitiktinai leidžia įrašyti slapukus Paslaugos gavėjo galutiniame įrenginyje. Paslaugos gavėjas gali bet kada keisti slapukų nustatymus. Jei vartotojas nenori gauti slapukų, jis turi pakeisti galinio įrenginio nustatymus taip, kad automatinis slapukų naudojimas būtų naršyklėje blokuotas ir kad kaskart būtų pranešama apie slapukų siuntimą Paslaugos gavėjo įrenginyje. Daugiau informacijos apie slapukų naudojimo galimybes ir būdus pateikta atitinkamų gamintojų programinės įrangos (interneto naršyklės) nustatymuose. Nepakeitus slapukų nustatymų, jie bus įrašyti Paslaugos gavėjo galutiniame įrenginyje, tad Paslaugos teikėjas galės saugoti informaciją Paslaugos gavėjo galutiniame įrenginyje ir ši informacija bus jam prieinama.
 7. Išjungus slapukus, gali būti sudėtinga naudotis kai kuriomis serviso paslaugomis, ypač tomis, prie kurių reikia prisijungti. Tačiau išjungus slapukus, neprarandama galimybė skaityti ir peržiūrėti serviso turinį, išskyrus tą, prie kurio reikia prisijungti.
 8. Slapukai gali būti įrašomi Paslaugos gavėjo galutiniame įrenginyje ir juos gali naudoti su servisu bendradarbiaujantys reklamos teikėjai, tiriamosios įmonės ir daugialypės terpės programėlių tiekėjai.

§ 6
Elektroninių paslaugų teikimo sutarčių sudarymo ir nutraukimo sąlygos
 1. Elektroninių paslaugų teikimo sutartis yra sudaroma, Paslaugos gavėjui pradėjus naudotis paslauga. Paslaugos gavėjas naudojasi paslauga
  šiose taisyklėse numatyta tvarka, o nustatytais atvejais ir pagal specialiąsias taisykles, taikomas paslaugoms, numatytoms Taisyklių §3 1 d. 2 sakinyje.
 2. Šios Taisyklės yra suteikiamos Paslaugos gavėjui neatlygintinai, serviso interneto puslapiuose – taip Paslaugos davėjai gali perskaityti jų turinį, dar prieš sudarydami paslaugų teikimo sutartį. Taisyklės yra suteikiamos tokia forma, kas jas galima parsisiųsti, įrašyti, išsaugoti ir atspausdinti.
 3. Į papildomas atitinkamų paslaugų sutarčių sudarymo ir nutraukimo taisykles gali būti įtrauktos atskirų taisyklių nuostatos, taikomos paslaugoms, numatytoms Taisyklių § 3 1 d. 2 sakinyje.
 4. Paslaugos gavėjas gali bet kada nutraukti naudojimąsi paslauga. Paslaugos gavėjui išėjus iš serviso, elektroninių paslaugų teikimo sutartis nutraukiama automatiškai ir jokių papildomų šalių pareiškimų teikti nereikia. Naudojimosi paslaugomis nutraukimo teisės pasekmes reglamentuoja atskiros šių paslaugų taisyklės, o jei tokių nėra – besąlygiškai taikomi teisės aktai, atsižvelgiant į paslaugos teisės pobūdį ir faktines aplinkybes.

§ 7
Reklamacijų dėl elektroninių paslaugų teikimo nagrinėjimo tvarka
 1. Paslaugos gavėjai turi teisę teikti reklamacijas dėl paslaugų.
 2. Reklamacijos teikiamos raštu ir siunčiamos registruotu paštu, Taisyklių § 2 a) punkte nurodytu Paslaugos teikėjo buveinės adresu.
 3. Tinkamai pateiktoje reklamacijoje nurodomi bent šie duomenys:
  1. paslaugos gavėjas (įskaitant vardą, pavardę, pašto adresą, elektroninio pašto adresą, telefono numerį, juridinių asmenų atveju – pavadinimas, buveinė adresas ir kontaktiniai duomenys asmens, įgalioto tvarkyti reklamacijos klausimus);
  2. problemos, dėl kurios teikiama reklamacija, aprašymas.
 4. Paslaugos teikėjas dės visas pastangas, kad reklamacija būtų išnagrinėta per 14 dienų nuo jos gavimo dienos.
 5. Apie reklamacijos išnagrinėjimo rezultatą Paslaugos teikėjas nedelsdamas praneš reklamaciją pateikusiam asmeniui raštu arba elektroniniu paštu, reklamacijoje nurodytu elektroninio pašto adresu.
 6. Reklamacijos, kuriose nepateikti 3 d. išvardyti duomenys, nenagrinėjamos.

§ 8
Privatumo politika

Šioje privatumo politikoje nurodyta, kokius duomenis tvarkome ir kaip tai darome.

 1. Valdytojas
  Jūsų asmens duomenų valdytojas yra bendrovė „Norgips Sp. z o. o.“, buveinės adresas: 02-634 Warszawa, ul. Racławicka 93, įregistruota Varšuvos m. apylinkės teismo Varšuvoje Verslo įmonių (Verslininkų) registre, Nacionalinio teismų registro XIII įmonių registro tvarkymo skyriuje, numeriu 0000529680, mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris (NIP) 522-27-02-366.
 2. Asmens duomenų tvarkymas tikslas ir teisės pagrindas
  Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi vadovaujantis 2016-04-27 Europos Parlamento ir Tarybos (ES) reglamentu Nr. 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama direktyva 95/46/EB (toliau – BDAR).
  Jūsų asmens duomenys gali būti tvarkomi vienu arba keliais iš toliau išvardytų tikslų:

  • siekiant parengti ir suteikti atsakymą į klausimą, taip pat siekiant tvarkyti reikalavimus pagal suteiktas konsultacijas, BDAR 6 straipsnio 1 punkto f papunktyje numatyta tvarka
  • siekiant pateikti bendradarbiavimo pasiūlymą, BDAR 6 straipsnio 1 punkto f papunktyje numatyta tvarka
  • siekiant įvykdyti sutartį arba imtis veiksmų asmens duomenų subjekto reikalavimu, prieš sudarant sutartį, BDAR 6 straipsnio 1 punkto b papunktyje numatyta tvarka
  • tiesioginės produktų ir paslaugų rinkodaros tikslais, BDAR 6 straipsnio 1 punkto f papunktyje numatyta tvarka
  • siekiant pateikti užsakymus, tvarkyti užsakymus ir pristatymą, BDAR 6 straipsnio 1 punkto f papunktyje numatyta tvarka.
  • vykstant dabar ar ateityje kandidatų į darbą atrankai, BDAR 6 straipsnio 1 punkto f ir (arba) a papunktyje numatyta tvarka,
  • siekiant tvarkyti pretenzijas, BDAR 6 straipsnio 1 punkto f papunktyje numatyta tvarka,

   pasikeitus duomenų tvarkymo tikslui, Jūsų paprašysime sutikimo ir informuosime apie naujas duomenų tvarkymo sąlygas, remdamiesi BDAR 6 straipsnio 1 punkto a papunkčiu.
 3. Kokius duomenis saugome
  Saugome tokius duomenis: vardą ir pavardę, įmonės pavadinimą, adresą, pareigas, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, mokesčių mokėtojo identifikacijos numerį, transporto priemonės registracijos numerį, pakrovimo / iškrovimo vietą, banko sąskaitos numerį. Vykstančios arba vyksiančios kandidatų į darbą atrankos tikslais dar saugome Jūsų atsiųstus dokumentus: gyvenimo aprašymą, motyvacinį laišką.
  Turime teisę saugoti kitus duomenis, kurių prireiks tikslui pasiekti. Tokiais atvejais kiekvieną kartą bus nurodoma, kad duomenys reikalingi tikslui pasiekti.

 4. Duomenų saugojimo laikotarpis
  Jūsų asmens duomenys bus saugomi tiek laiko, kiek reikės tikslui pasiekti:
  • kiek reikės atsakymui į klausimą suteikti ir 5 metus reikalavimams tvarkyti
  • bendradarbiavimo metu ir dar 5 metus, bendradarbiavimui nutrūkus. Tada Jūsų asmens duomenys bus anonimizuoti arba pašalinti
  • įgyvendinant kandidatų į darbą atrankos projektus – duomenys bus saugomi 6 mėnesius nuo projekto pabaigos arba ilgiau, gavus Jūsų sutikimą, kitų, būsimų kandidatų į darbą atrankų reikmėms.
 5. Jūsų teisės
  Jūs turite teisę matyti savo asmens duomenų turinį, juos taisyti / keisti, papildyti /, pašalinti arba apriboti naudojimą ir teisę perkelti duomenis.
  Jei sutikote su duomenų tvarkymu, Jūs turite teisę bet kada savo sutikimą atšaukti. Atšaukti sutikimą galite elektroniniu paštu, adresu: [email protected] Ši nuostata netaikoma teisėtam duomenų tvarkymui pagal Jūsų sutikimą, suteiktą prieš jį atšaukus. Jei Jūsų asmens duomenys tvarkomi remiantis BDAR 6 straipsnio 1 punkto f papunkčiu, Jūs turite teisę bet kada dėl ypatingų aplinkybių sukeltų priežasčių uždrausti tvarkyti asmens duomenis.
  Visos šios teisės yra taikomos BDAR numatyta apimtimi.
  Teisėmis gali būti pasinaudota, išsiuntus prašymą su tokiu reikalavimu šiuo adresu: „Norgips Sp. z o. o.“, buveinės adresas: 02-634 Warszawa, ul. Racławicka 93
  Jūs turite teisę pateikti skundą priežiūros institucijai – Asmens duomenų apsaugos įstaigos pirmininkui.
 6. Saugumas ir duomenų perdavimas ir suteikimas
  Mūsų prioritetas yra Jūsų duomenų saugumas. Mes, duomenų Valdytojas, dedame visas pastangas, siekdami užtikrinti Jūsų asmens duomenų saugumą
  Mes nesuteikiame Jūsų asmens duomenų kitiems subjektams be Jūsų sutikimo ir žinios.
  Valdytojo tvarkomi asmens duomenys gali būti suteikiami ribotam skaičiui gavėjų, kuriems ši informacija yra reikalinga tik jų pareigoms įvykdyti. Jūsų duomenys bus suteikiami Valdytojo verslo partneriams, kurie dalyvauja prekių tiekimo procese. Šie duomenys gali būti perduodami reikiama apimtimi, tiekiant arba atsiimant prekes.
  Jūsų asmens duomenys gali būti perduodami trečiajai šaliai (t. y. Europos ekonominei erdvei nepriklausančiai šaliai). Duomenų perdavimas:
  • yra būtinas, siekiant įvykdyti su Jumis sudarytą sutartį,
  • yra būtinas, siekiant sudaryti arba vykdyti sutartį, sudarytą su Jumis / Jūsų interesais,
  • yra būtinas, atsižvelgiant į svarbų viešąjį interesą,
  • yra būtinas, atsižvelgiant į teikiamus reikalavimus,
  • yra būtinas, siekiant užtikrinti Jūsų interesų saugumą,
  • vyksta iš viešojo registro.

   Jūs turite teisę gauti trečiajai šaliai perduodamų asmens duomenų kopiją.
 7. Papildoma informacija
  Jūs pateikiate savo asmens duomenis savanoriškai, tačiau tai gali būti būtina, norint susisiekti su Jumis ir suteikti atsakymą į Jūsų klausimą arba suteikti papildomas paslaugas, kurios buvo jau išvardytos.
  Tais atvejais, kai Valdytojas leidžia Jums sukurti paskyrą, duomenis gali tekti nurodyti tam, kad būtų galima sudaryti paskyros įregistravimo sutartį.
  Jūsų nurodyti asmens duomenys netvarkomi automatizuotai, taip pat nėra profiliuojami.
  Daugiau informacijos apie asmens duomenų apsaugą galite gauti, parašę mums elektroniniu paštu: [email protected]
Dokumentų aplankas
Dokumentų aplankas
close

Dokumentų aplankas – tai vieta, kur galite saugoti pasirinktus atsisiuntimus ir medžiagų sąnaudų skaičiavimus.

Bet kurioje dokumento ar skaičiuoklės vietoje spustelėkite "Į APLANKĄ"

Dokumentų aplankas Jums padės lengvai paruošti visus Jūsų statybai reikalingus dokumentus:

 • produktų ir sprendimų techninius dokumentus
 • medžiagų sąnaudų skaičiuokles
 • apibendrintą gaminių sąrašą
 • titulinį lapą su duomenimis
Parsisiųsti ZIP Parsisiųsti ZIP
Parsisiųsti PDF Parsisiųsti PDF
Siųsti elektroniniu paštu Siųsti elektroniniu paštu
 Valyti aplanką
Uždaryti
į viršų